top of page

WYPOŻYCZENIE KAMPERA, REGULAMIN wypożyczalni pojazdów kempingowych KAMPR PIOTR RYBAK zarejestrowanej przy ul. Tadeusza Szafrana 5A/47 w Krakowie,
NIP: 9442142836.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin obowiązuje od 1.07.202020 roku.
1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki WYNAJMUJĄCEGO na rzecz NAJEMCY oraz stanowi integralną część UMOWY NAJMU POJAZDU, zawartej pomiędzy WYNAJMUJĄCYM a NAJEMCĄ, chyba że postanowienia UMOWY NAJMU POJAZDU wprost wyłączają poszczególne lub wszystkie postanowienia REGULAMINU.

 
2. DEFINICJE

UMOWA NAJMU POJAZDU – umowa najmu zawarta pomiędzy WYNAJMUJĄCYM a NAJEMCĄ.

KAMPER - pojazd kempingowy określony w UMOWIE NAJMU POJAZDU oraz PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU, wraz z uzgodnionym przez strony wyposażeniem podstawowym oraz dodatkowym.

NAJEMCA - osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przedstawiciel użytkujący KAMPER posiada ważne prawo jazdy kat. B na terytorium Polski (oraz państwa, w którym KAMPER ma być używany) od minimum 3 lat.

KIEROWCA - NAJEMCA lub wskazana przez NAJEMCĘ w UMOWIE NAJMU POJAZDU osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu zawarcia UMOWY NAJMU POJAZDU ukończyła 25 rok życia i posiada ważne na terytorium Polski (oraz państwa, w którym KAMPER ma być używany) prawo jazdy kat. B od minimum 3 lat. KIEROWCA musi w czasie jazdy musi pozostać pod stałym nadzorem NAJEMCY.
DOBRY STAN - oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia wydania KAMPERA, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, a w szczególności oznacza, że:
- ogólny wygląd KAMPERA (włączając w to powłokę lakierniczą) nie odbiega od wyglądu KAMPERA z dnia podpisania PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU oraz UMOWY NAJMU POJAZDU;
- elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie noszą śladów uszkodzeń takich jak wgniecenia, deformacje lub zarysowania lakieru;
- elementy wyposażenia wewnętrznego nie są uszkodzone lub zabrudzone w stopniu przekraczającym zużycie wskutek prawidłowego używania;
- elementy mechaniczne nie są zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu KAMPERA i norm producenta;
- w POJEŹDZIE znajdują się wszelkie dokumenty, akcesoria oraz wyposażenie KAMPERA wskazane w PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU;
- ilość paliwa w zbiorniku jest równa ilości w dniu wydania.
PROTOKUŁ PRZEKAZANIA POJAZDU - dokument określający cechy KAMPERA oraz potwierdzające stan, wyposażenie oraz przydatność KAMPERA do umówionego użytku.
REGULAMIN - niniejszy regulamin.

 
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WYNAJMUJĄCEGO

3.1. Rezerwacja KAMPERA jest wiążąca dla WYNAJMUJĄCEGO po dokonaniu przez NAJEMCĘ wpłaty zaliczki w wysokości 20%.

3.2. NAJEMCY będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta przysługuje odstąpienie od umowy bądź rezerwacji w terminie do 14 dni od dnia wpłacenia zaliczki. 

a) w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o anulowaniu rezerwacji jeśli do rozpoczęcia okresu pozostało mniej niż 60 dni WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do naliczenia opłaty wynikającej z poniesionej przez WYNAJMUJĄCEGO straty. Minimalna opłata jest równa 1-dniowej stawce ceny najmu KAMPERA a całkowita opłata naliczona w wyniku poniesionej straty nie może być wyższa niż:
- 20% całkowitej wartość wynajmu jeżeli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni;

- 60% ceny jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 7 a 29 dni; 

- 100% ceny jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 7 dni; 

b) w przypadku gdy WYNAJMUJĄCY zdoła wynająć KAMPERA osobie trzeciej w terminie objętym rezerwacją WYNAJMUJĄCY może odstąpić od naliczenia opłaty wspomnianej w punkcie 3.2 podpunkcie a).
3.3. W przypadku złożenia przez NAJEMCĘ niebędącym konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o anulowaniu rezerwacji, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia następujących opłat:
a) 0 zł – jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 lub więcej dni;
b) 20% ceny wynajmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni;
c) 60% ceny (jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 7 a 29 dni;

d) 100% ceny jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 7 dni;

e) w przypadku gdy WYNAJMUJĄCY zdoła wynająć KAMPERA osobie trzeciej w terminie objętym rezerwacją WYNAJMUJĄCY może odstąpić od naliczenia opłaty wspomnianej w punkcie 3.3 podpunkcie a), b) lub c).
3.4. NAJEMCA zobowiązany jest do wpłaty zaliczki najpóźniej do 7 dni od daty dokonania rezerwacji. Brak powyższej zapłaty skutkuje natychmiastowym anulowaniem rezerwacji.

3.5. NAJEMCA zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty wynajmu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu, Brak powyższej zapłaty skutkuje anulowaniem UMOWY NAJMU i zatrzymaniem zaliczki przez WYNAJMUJĄCEGO oraz naliczeniem opłaty wynikającej z tytułu poniesionej przez WYNAJMUJĄCEGO straty o której mowa w punkcie 3.2. podpunkcie a).

3.6. NAJEMCY nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym nastąpiło podpisanie PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU, również jeśli nie upłynął jeszcze 14- dniowy termin od wpłaty zaliczki lub zawarcia UMOWY NAJMU i wpłaty całej należności przysługującej WYNAJMUJĄCEMU  

 
4. KAUCJA

4.1. NAJEMCA zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 3.000 zł najpóźniej przed planowanym pierwszym dniem okresu najmu.
4.2. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń WYNAJMUJĄCEGO wynikających z UMOWY NAJMU i niniejszego REGULAMINU oraz z tytułu uszkodzenia, kradzieży bądź zniszczenia KAMPERA lub wyposażenia, za które to zdarzenia można przypisać odpowiedzialność NAJEMCY zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji w przypadku, gdy szkoda będąca następstwem działania lub zaniechania określonego w zdaniu 1 powyżej przekracza jej wysokość.
4.3. Zwrot kaucji nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zwrotu KAMPERA w przypadku gdy nie stwierdzono żadnych szkód lub braków w wyposażeniu, a w przypadku powstania szkód w POJEŹDZIE – nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania obejmującego likwidację szkody oraz zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych, o czym WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się poinformować NAJEMCĘ niezwłocznie.
4.4. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

5. ZASADY UŻYWANIA POJAZDU

5.1. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz wszelkiego rodzaju e-papierosów i używania otwartego ognia. W przypadku naruszenia zakazu palenia tytoniu przez użytkownika KAMPERA bądź jakąkolwiek osobę trzecią podczas okresu najmu, NAJEMCA obciążony zostanie kosztami dodatkowego sprzątania oraz naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1000 zł. WYNAJMUJĄCY może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku naruszenia zakazu palenia przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej (również w przypadku gdy następny NAJEMCA odstąpi od umowy z powodu zapachu powstałego w wyniku palenia tytoniu).
5.2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że KAMPER i jego wyposażenie spełnia warunki przewidziane przez normy obowiązującego prawa polskiego.
5.3. WYNAJMUJĄCY nie składa żadnych oświadczeń w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania KAMPERA ani jego wyposażenia na terytorium państw innych niż obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. W każdym przypadku to NAJEMCA zobowiązany jest samodzielnie uzyskać aktualne informacje odnośnie wymagań dotyczących używania KAMPERA i jego wyposażenia (bądź konieczności doposażenia POJAZDU) na terytorium państw trzecich.
5.5. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za niemożność używania KAMPERA lub jego wyposażenia przez NAJEMCĘ zgodnie z oczekiwanym przez nich celem na terytorium państw trzecich wynikającą z wymogów stawianych przez prawo tych państw.
5.6. NAJEMCA przez cały okres Umowy Najmu zobowiązany jest do używania KAMPERA i jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z instrukcjami obsługi KAMPERA oraz instrukcjami producenta i WYNAJMUJĄCEGO oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5.7. NAJEMCA jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego KAMPERA, w tym do uzupełniania płynów i materiałów eksploatacyjnych na własny koszt oraz do każdorazowego upewnienia się, że KAMPER spełnia warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
5.8. KAMPER nie może być wykorzystywany do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, nie może być używany do grzecznościowego bądź odpłatnego przewożenia ładunków (z wyjątkiem bagażu turystycznego NAJEMCY i osób które z nim podróżują), ani grzecznościowego bądź odpłatnego przewozu osób innych niż Najemca i osoby z którymi podróżuje.
5.9. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie KAMPERA pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
5.10. KAMPER może być użytkowany jedynie w granicach terytoriów państw Unii Europejskiej lub państw wcześniej uzgodnionych z WYNAJMUJĄCYM. Niedozwolone jest użytkowanie KAMPERA w państwach bądź rejonach objętych działaniami wojennymi, rozruchami lub zamieszkami. NAJEMCA jest zobowiązany każdorazowo sprawdzać oficjalne komunikaty władz państwa, w którym użytkowany jest KAMPER odnośnie bieżącej sytuacji danego państwa lub regionu oraz komunikaty polskiego ministerstwa spraw zagranicznych wydawane w tym zakresie.
5.11. Przewożenie zwierząt domowych jest możliwe za uprzednią zgodą WYNAJMUJĄCEGO.
5.12. NAJEMCA zobowiązuje się dbać o KAMPERA i utrzymywać go w DOBRYM STANIE, w szczególności uwzględniając właściwości KAMPERA, jego wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa.
5.13. NAJEMCA nie może zmieniać przeznaczenia KAMPERA ani dokonywać jakichkolwiek zmian w KAMPERZE. WYNAJMUJĄCY może wyrazić pisemną zgodę na montaż w pojeździe akcesoriów na rachunek NAJEMCY, pod warunkiem, że deinstalacja tych akcesoriów po rozwiązaniu UMOWY NAJMU jest możliwa bez pozostawienia trwałych śladów oraz w sposób nieobniżający wartości KAMPERA.
5.14. NAJEMCA nie może dokonywać w KAMPERZE żadnych napraw, z zastrzeżeniem sytuacji. W sytuacji gdy naprawy są niezbędne do dalszej eksploatacji NAJEMCA ma obowiązek uzyskać od WYNAJMUJĄCEGO pisemną zgodę na dokonanie niezbędnych napraw.
5.15. NAJEMCA nie ma prawa oddawać KAMPERA osobom trzecim do używania w jakikolwiek sposób. NAJEMCA zobowiązuje się udostępniać KAMPERA do korzystania jedynie osobom wskazanym w UMOWIE NAJMU lub PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU, pod warunkiem, że osoby te posiada odpowiednie kwalifikacje i dokumenty. Za działania i zaniechania osób trzecich oraz osób wskazanych w UMOWIE NAJMU lub PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU NAJEMCA ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania i zaniechania.
5.16. NAJEMCA nie dokona oraz nie zobowiąże się do dokonania w stosunku do KAMPERA jakichkolwiek czynności rozporządzających, obciążających i obligacyjnych oraz czynności prawnych i faktycznych skutkujących uzyskaniem przez osobę trzecią posiadania lub dzierżenia KAMPERA.
5.17. NAJEMCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić WYNAJMUJĄCEGO o istotnych zdarzeniach dotyczących KAMPERA, do których w szczególności należą:
- wypadek lub kolizja drogowa;
- wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń KAMPERA lub jego wyposażenia, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową;
- utratę KAMPERA lub elementów jego wyposażenia;
- nadmierne zużycie KAMPERA lub jego elementów, które nie zostały ujawnione przy ostatnim przeglądzie;
- ujawnione wady ukryte;
- zniszczenie lub utratę dokumentów KAMPERA albo tablic rejestracyjnych;
- zatrzymanie KAMPERA lub dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

6.1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że KAMPER posiada wykupioną polisę OC, AC oraz NW z opcją wynajmu.
6.2. NAJEMCA otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, określających procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do NAJEMCY w sytuacji powstania szkody. NAJEMCA zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzestrzegania NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez WYNAJMUJĄCEGO w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania z tego powodu przez ubezpieczyciela.
6.3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za KAMPERA na zasadzie ryzyka, w tym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie KAMPERA, od momentu wydania go NAJEMCY zgodnie z postanowieniami zawartymi w UMOWIE NAJMU, w wypadku niezachowania przez NAJEMCĘ warunków przewidzianych warunkami ubezpieczenia KAMPERA i wynikającej z tego odmowy ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub pokrycia szkody w innej formie, w całości lub w części.
6.4. Wartość KAMPERA sprzed zaistnienia zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością NAJEMCY równa jest wartości rynkowej KAMPERA zgodnie z oceną rzeczoznawcy PZMOT powołanego przez WYNAJMUJĄCEGO.
6.5. Roszczenia WYNAJMUJĄCEGO wynikające z odpowiedzialności określonej powyżej zostaną pomniejszone o kwoty wypłacone WYNAJMUJĄCEMU przez zakład ubezpieczeń w wykonaniu umów ubezpieczenia KAMPERA.
6.6. W razie utraty dokumentów i/lub kluczy KAMPERA NAJEMCA ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem ich duplikatów, a w razie utraty tablic rejestracyjnych koszty związane z przerejestrowaniem KAMPERA, w tym koszty nowych tablic.
6.7. NAJEMCA zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat związanych z używaniem KAMPERA, w tym kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem KAMPERA.
6.8. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za nieterminowy zwrot KAMPERA również w sytuacji, gdy KAMPER został zatrzymany przez uprawnione organy w państwie, w którym przebywał na skutek działania bądź zaniechania NAJEMCY.
6.9. NAJEMCA przez cały okres najmu zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności podczas użytkowania KAMPERA oraz wyposażenia oraz do zabezpieczania KAMPERA oraz WYPOSAŻENIA pod nieobecność NAJEMCY w sposób uniemożliwiający ich zabór, kradzież lub zniszczenie, w szczególności poprzez prawidłowe zamknięcie drzwi i okien POJAZDU, każdorazową aktywację alarmu, stosowanie blokad oraz hamulców. Tam gdzie jest to możliwe, NAJEMCA powinien zawsze pozostawiać KAMPERA oraz wyposażenie w miejscu dozorowanym bądź strzeżonym.

 
7. WYDANIE I ZWROT KAMPERA

7.1. Wydanie KAMPERA może nastąpić jedynie po podpisaniu UMOWY NAJMU, podpisaniu PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU oraz uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z UMOWY NAJMU. Wydanie oraz zwrot KAMPERA odbywa się w godzinach 10:00 - 18:00 lub innych terminach uzgodnionych przez strony. Wydawany przez WYNAJMUJĄCEGO KAMPER jest sprawdzony pod względem technicznym, umyty, przygotowany do jazdy oraz zatankowany do pełna.
7.2. NAJEMCA zobowiązany jest odebrać KAMPERA w pierwszym dniu okresu najmu oraz zwrócić KAMPERA w ostatnim dniu okresu najmu określonego w UMOWIE NAJMU, w godzinach od 10:00 do 18:00 lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
7.3. Wydanie i zwrot KAMPERA następuje po podpisaniu przez strony PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU i powinien nastąpić w miejscu uzgodnionym przez strony. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU sporządzany jest w dwóch egzemplarzach - po jednym dla WYNAJMUJĄCEGO i NAJMECY.
7.4. W przypadku zwrotu KAMPERA po wyznaczonym terminie  WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do naliczenia kary umownej za każdą rozpoczętą  godzinę po terminie zwrotu w wysokości 300% dziennej stawki zawartej w UMOWIE NAJMU podzieloną przez 24. W przypadku, gdy szkoda WYNAJMUJĄCEGO powstała w skutek nieterminowego zwrotu POJAZDU przez NAJEMCĘ przekracza wysokość kary umownej, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.
7.5. Przed podpisaniem PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU NAJEMCA zobowiązany jest wnikliwie zapoznać się ze stanem KAMPERA.
7.6. Podpisanie PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POJAZDU jest równoznaczne z potwierdzeniem przez NAJEMCĘ, że KAMPER został wydany we właściwym stanie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w UMOWIE NAJMU oraz PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU i jest w pełni przydatny do umówionego użytku.
7.7. Najemca zobowiązany jest zwrócić KAMPERA w DOBRYM STANIE, KAMPER powinien zostać przez NAJEMCĘ posprzątany w środku. Zbiornik wody szarej powinien być pusty, a toaleta chemiczna opróżniona i wypłukana.
7.9. Jeżeli wystąpią rozbieżności między WYNAJMUJĄCYM i NAJEMCĄ co do stanu KAMPERA lub innych danych uwzględnianych w PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU, należy je opisać w tym PROTOKOLE. WYNAJMUJĄCY powierzy Autoryzowanemu Dealerowi Pojazdu sporządzenie opinii dotyczącej stanu KAMPERA. Sporządzona w ten sposób opinia będzie dla stron ostatecznie wiążąca. Koszty sporządzenia opinii ponosi ta ze stron, której stanowisko nie zostało potwierdzone w opinii.
7.10. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wraz z KAMPEREM kluczyków, dokumentów pojazdu, dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych elementów wyposażenia KAMPERA oraz wyposażenia dodatkowego uwzględnionego w PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU. W przypadku niewypełnienia przez NAJEMCĘ powyższego obowiązku, zrekompensuje on WYNAJMUJĄCEMU wszelkie koszty poniesione w związku z usunięciem skutków niewypełnienia obowiązku.
7.11. Jeżeli po upływie OKRESU NAJMU lub po przedterminowym zakończeniu UMOWY NAJMU nadal używa KAMPERA, nie oznacza to przedłużenia UMOWY NAJMU.

8. REKLAMACJA

8.1. NAJEMCA może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez WYNAJMUJĄCEGO usług świadczonych na podstawie REGULAMINU.
8.2. Reklamację można wysłać na adres e-mail: info@kampr.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ul. Krótka 5, 32-040 Olszowice.
8.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy, uzasadnienie reklamację oraz konkretne żądanie NAJEMCY związane ze składaną reklamacją.
8.4. WYNAJMUJĄCY odpowie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Najemca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej lub w formie listu poleconego.

bottom of page