top of page

………..……..………………………..

Umowa Najmu Pojazdu 

 

Zawarta w dniu………………………. pomiędzy KAMPR PIOTR RYBAK zarejestrowaną pod adresem ul. Tadeusza Szafrana 5A/47, 30-363 Kraków, NIP: 9442142836, REGON: 384465879, tel.+48 798-855-448, e-mail: info@kampr.pl, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

1.

………………………. ……………………… zam. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………… e-mail ……………………………………………………………. dowód osobisty/paszport/NIP nr …………………………………prawo jazdy nr…………………………………..

2.

………………………. ……………………… zam. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………… e-mail ……………………………………………………………. dowód osobisty/paszport/NIP nr …………………………………prawo jazdy nr…………………………………..

3.

………………………. ……………………… zam. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………… e-mail ……………………………………………………………. dowód osobisty/paszport/NIP nr …………………………………prawo jazdy nr…………………………………..

4.

………………………. ……………………… zam. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………… e-mail ……………………………………………………………. dowód osobisty/paszport/NIP nr …………………………………prawo jazdy nr…………………………………..

Zwanym/zwanymi w dalszej części umowy NAJEMCĄ. 

§1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem pojazdu specjalnego kempingowego marki ………………………
  o numerze rejestracyjnym …………………………………. oraz numerze VIN ………………………………
  w dalszej części umowy zwanym POJAZDEM, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU, na czas oznaczony za wynagrodzeniem. 

 2. Integralną część umowy stanowią:
  zał. nr. 1 REGULAMIN
  zał. nr. 2 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU
  zał. nr. 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 3. Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU stanowiący zał. nr. 2 do niniejszej umowy. W PROTOKOLE PRZEKAZANIA POJAZDU strony określają jego stan faktyczny po dokonaniu oględzin POJAZDU, który następnie stanowi podstawę do porównania stanu POJAZDU w chwili jego zwrotu do stanu POJAZDU w chwili jego wydania. 

 4. Procedury postępowania na wypadek szkody określone w zał. nr. 3 OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA obowiązują NAJEMCĘ

 5. Czas trwania najmu określa §3. Wynagrodzenie łączne należne WYNAJMUJĄCEMU określa §4.

 

§2. OŚWIADCZENIE STRON UMOWY

 1. WYNAJMUJĄCY informuje NAJEMCĘ, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Oznacza to między innymi, że NAJEMCA zawiera stosowne umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek. 

 2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem POJAZDU będącego przedmiotem niniejszej umowy. POJAZD posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance stanowiące integralną całość z zał. nr. 3 OGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

 3. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji POJAZDU.

 4. NAJEMCA oświadcza, że kierowcy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania POJAZDEM o stażu określonym w OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA oraz spełniają wymagania określone w REGULAMINIE. 

 5. NAJEMCA oświadcza, że kierowcami pojazdu będą:
  ………………………… dowód osobisty nr. ……………………………. prawo jazdy nr……………………
  ………………………… dowód osobisty nr. ……………………………. prawo jazdy nr……………………
  ………………………… dowód osobisty nr. ……………………………. prawo jazdy nr……………………
  ………………………… dowód osobisty nr. ……………………………. prawo jazdy nr……………………

 6. NAJEMCA wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu WYNAJMUJĄCEGO oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883) do celów wynikających z realizacji niniejszej umowy

 7. NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom na ich wezwanie, w tym państw obcych, w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie lub innych tego typu opłat związanych z korzystaniem z POJAZDU, które jest on zobowiązany zapłacić zgodnie z UMOWĄ NAJMU POJAZDU.

 

§3. CZAS TRWANIA UMOWY 

 1. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się na podstawie niniejszej UMOWY NAJMU POJAZDU do przekazania NAJEMCY POJAZDU określonego w punkcie 1.1
  od dnia …………………… godz…………
  do dnia …………………… godz…………
  tj. na……… dni.

 2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda WYNAJMUJĄCEGO może być wyrażona również telefonicznie i potwierdzona sms-em oraz drogą elektroniczną na wskazany przez NAJEMCE adres e-mail. 

 3. Po upływie czasu trwania UMOWY NAJMU POJAZDU NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU POJAZD. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z REGULAMINEM. 

 

§4. WYNAGRODZENIE, INNE OPŁATY 

 1. Wynagrodzenie łączne za najem POJAZDU w okresie wskazanym w § 3, ust. 1 wynosi ………………zł brutto, w tym ……………….. zł tytułem podatku VAT. 

 2. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 3000 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY NAJMU lub nieprzestrzegania zasad ujętych w REGULAMINIE

 3. Wynagrodzenie jest płatne przez NAJEMCĘ w następujący sposób:
  a). wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości brutto najmu (bez kaucji) w terminie do 7 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto WYNAJMUJĄCEGO i jest równoznaczna z zawarciem UMOWY NAJMU POJAZDU
  b). 80% wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust.1 należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed datą rozpoczęcia okresu najmu. Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto WYNAJMUJĄCEGO.
  c). kaucje należy wpłacić najpóźniej w dniu odebrania POJAZDU. W przypadku braku wpłaty kaucji, wydanie POJAZDU może zostać opóźnione do czasu uregulowania należności. Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto WYNAJMUJĄCEGO.

 4. NAJEMCA dokonuje wpłaty wszelkich należności na konto firmowe KAMPR PIOTR RYBAK:
  Bank Pekao S.A. numer konta: 69 1240 1444 1111 0010 9889 1572. W tytule przelewu powinien się znaleść zapis: NAJEM KAMPERA, DATA NAJMU lub NAZWISKO NAJEMCY.

 5. W przypadku braku wpływu środków na konto wskazane w  §4 ust. 4 strony zgodnie przyjmują, że NAJEMCA zrezygnował z wynajmu POJAZDU a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

 6. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY w kwocie nominalnej do 7 dni roboczych od daty zdania pojazdu na rachunek NAJEMCY o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w części lub całości. 

 7. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w punkcie 6. REGULAMINU. 

 8. W przypadku zwrotu pojazdu WYNAJMUJĄCEMU po terminie, o którym mowa w §3 NAJEMCA zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w punkcie 7.4. REGULAMINU. 

 9. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci POJAZDU do 12 godzin po terminie wskazanym w UMOWIE NAJMU i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze konsekwencje finansowe lub prawne.

 

§5. OBOWIĄZKI NAJEMCY 

 1. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz wszelkiego rodzaju e-papierosów i używania otwartego ognia (wyjątkiem pozostaje prawidłowe użytkowanie kuchenki gazowej zainstalowanej w POJEŹDZIE w części kuchennej). W przypadku naruszenia zakazu palenia tytoniu przez użytkownika pojazdu bądź jakąkolwiek osobę trzecią podczas okresu najmu, NAJEMCA obciążony zostanie kosztami dodatkowego sprzątania oraz naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1000 zł. WYNAJMUJĄCY może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku naruszenia zakazu palenia przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej (również w przypadku gdy następny NAJEMCA odstąpi od umowy z powodu zapachu powstałego w wyniku palenia tytoniu).

 

 1. W każdym przypadku to NAJEMCA zobowiązany jest samodzielnie uzyskać aktualne informacje odnośnie wymagań dotyczących używania POJAZDU i jego wyposażenia (bądź konieczności doposażenia POJAZDU) na terytorium państw trzecich.

 

 1. NAJEMCA przez cały okres Umowy Najmu zobowiązany jest do używania POJAZDU i jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z instrukcjami obsługi POJAZDU oraz instrukcjami producenta i WYNAJMUJĄCEGO oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 

 1. NAJEMCA jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego POJAZDU, w tym do uzupełniania płynów i materiałów eksploatacyjnych na własny koszt oraz do każdorazowego upewnienia się, że POJAZD spełnia warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

 

 1. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie POJAZDU pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

 

 1. NAJEMCA zobowiązuje się dbać o POJAZD i utrzymywać go w DOBRYM STANIE, w szczególności uwzględniając właściwości POJAZDU, jego wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa.

 

 1. NAJEMCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić WYNAJMUJĄCEGO o istotnych zdarzeniach dotyczących POJAZDU

 

§6. OBOWIĄZKI NAJEMCY NA WYPADEK ZDARZENIA SZKODOWEGO W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU

 1. Jeżeli POJAZD został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU, treści REGULAMINU oraz poleceniami WYNAJMUJĄCEGO. 

 2. W przypadku uczestniczenia POJAZDU w kolizji drogowej lub wypadku drogowym NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję.

 3. NAJEMCA nie może dokonywać w POJEŹDZIE żadnych napraw, z zastrzeżeniem sytuacji. W sytuacji gdy naprawy są niezbędne do dalszej eksploatacji NAJEMCA ma obowiązek uzyskać od WYNAJMUJĄCEGO pisemną zgodę na dokonanie niezbędnych napraw.

 4. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu NAJEMCA, za zgodą WYNAJMUJĄCEGO, może kontynuować jazdę.

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. NAJEMCA otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, określających procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do NAJEMCY w sytuacji powstania szkody. NAJEMCA zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzestrzegania NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez WYNAJMUJĄCEGO w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania z tego powodu przez ubezpieczyciela.

 

 1. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za POJAZD na zasadzie ryzyka, w tym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie POJAZDU, od momentu wydania go NAJEMCY zgodnie z postanowieniami zawartymi w UMOWIE NAJMU, w wypadku niezachowania przez NAJEMCĘ warunków przewidzianych warunkami ubezpieczenia POJAZDU i wynikającej z tego odmowy ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub pokrycia szkody w innej formie, w całości lub w części.

 

 1. W razie utraty dokumentów i/lub kluczy POJAZDU NAJEMCA ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem ich duplikatów, a w razie utraty tablic rejestracyjnych koszty związane z przerejestrowaniem POJAZDU, w tym koszty nowych tablic.

 

 1. NAJEMCA zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat związanych z używaniem POJAZDU, w tym kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem POJAZDU.

 

 1. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za nieterminowy zwrot POJAZDU również w sytuacji, gdy POJAZD został zatrzymany przez uprawnione organy w państwie, w którym przebywał na skutek działania bądź zaniechania NAJEMCY.

 

 1. NAJEMCA przez cały okres najmu zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności podczas użytkowania POJAZDU oraz wyposażenia oraz do zabezpieczania POJAZDU oraz WYPOSAŻENIA pod nieobecność NAJEMCY w sposób uniemożliwiający ich zabór, kradzież lub zniszczenie, w szczególności poprzez prawidłowe zamknięcie drzwi i okien POJAZDU, każdorazową aktywację alarmu, stosowanie blokad oraz hamulców. Tam gdzie jest to możliwe, NAJEMCA powinien zawsze pozostawiać POJAZD oraz wyposażenie w miejscu dozorowanym bądź strzeżonym.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie POJAZDU przez NAJEMCĘ. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY zwraca kwotę zaliczki, wynagrodzenie oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

 2. NAJEMCY przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY NAJMU, szczegółowe zasady odstąpienia od UMOWY NAJMU określone są w punkcie 3. REGULAMINU 

 3. Odstąpienie od UMOWY NAJMU musi być dostarczone WYNAJMUJĄCEMU w formie
  pisemnej na adres ul. Krótka 5, 32-040 Olszowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@kampr.pl. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do WYNAJMUJĄCEGO. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom. 

 2. Wynajmujący wyraża / nie wyraża (niewłaściwe skreślić) zgody na używanie PRZEDMIOTU NAJMU poza granicami Unii Europejskiej w kraju/krajach:………………………………………………………………

 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w
  Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO. 

 5. UMOWĘ NAJMU sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
  stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

Wynajmujący Najemca

Zał. Nr 1 – REGULAMIN.
Zał. Nr 2 – PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU.
Zał. Nr 3 – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA.

bottom of page